ÖZCAN TURİZM VE SEYAHAT A. Ş. / GODDES OF BODRUM HOTEL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

COVID-19 MÜCADELESİ KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Özcan Turizm Ve Seyahat A. Ş. Goddess Of Bodrum (“Otel”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla Otel tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesinin yanı sıra şirketimizin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyum amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’nda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’nda geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

İlgili Kişi: Covid-19 mücadelesi kapsamında ateşinizin ölçülmesi nedeni ile kişisel verileriniz işlenmekte ve Kanun tarafından İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Otel veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Posta Adresi: Gümbet Mah. Turkuaz Sok. No:8/10 (48400) Bodrum, Muğla, Türkiye

E-posta Adresi: kvkk@isis.com.tr

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMAÇLARI HUKUKİ SEBEP
Ateş ölçümü veriniz Ateş ölçüm cihazları ile İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi İlgili Kişinin Açık Rızası

KVKK Mad.6/1

Adı, Soyadı, Adres, Telefon, Seyahat Bilgisi Verisi, Son 14 gün içinde öksürük, ateş, yüksek sıcaklık, boğaz ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığı veya grip belirtileri verileri, COVID-19 tanısı konulmuş kişi ile temas verisi Yurtiçi Misafir Taahhütnamesi ile İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi İlgili Kişinin Açık Rızası

KVKK Mad.6/1

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE, HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Ateş ölçümü veriniz Covid-19 pozitif olma ihtimalini gösteriyorsa bu durum derhal sağlık kuruluşuna bildirilecek ve otele girişiniz engellenecektir.

Ateş ölçümü veriniz böyle bir ihtimali göstermiyorsa otele girişinize izin verilecek ve bu ateş ölçümü verisi herhangi bir kuruluşa aktarılmayacaktır.

Kişisel verileriniz KVKK Mad. 28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz;

Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 6/1 ilgili kişinin açık rızasına istinaden ateş ölçümü aletleri ile otomatik ve yurtiçi misafir taahhütnamesi ile otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

  1. HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, ilgili kişi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Otel’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzu;

Özcan Turizm Ve Seyahat A. Ş. Goddes Of Bodrum Hotel’e

Gümbet Mah. Turkuaz Sok. No:8/10 (48400) Bodrum, Muğla, Türkiye

  1. adresine bizzat elden iletebilir,
  2. Noter kanalıyla gönderebilir,
  3. ozcanturizmseyahat@hs03.kep.tr eposta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir,
  4. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Otel sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@isis.com.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Otel tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Otel için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz.